Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Żłobka „Kruszynka”.

Deklaracja dostępności

Żłobek „Kruszynka” w Kruszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych bip.kruszynka.edu.pl oraz kruszynka.edu.pl

Data publikacji: 2023-03-01

Data aktualizacji: 2023-03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsza Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Nie wszystkie grafiki i zdjęcia, które przekazują informacje, mają opisy alternatywne.
  • Większość dokumentów pochodzących ze źródeł zewnętrznych publikowana jest w formie skanów niedostępnych cyfrowo.

Jednocześnie zastrzeżono, iż mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł;
  • zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
  • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Informacje dodatkowe

Strona posiada: podkreślane linki, jasne tło. Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim podwyższony kontrast.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia: 2024-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Żłobek „Kruszynka” w Kruszynie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Nowacka, zlobek.kruszynka@g.wloclawek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 798 325 214. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności lub osobiście pod adresem Żłobek „Kruszynka” w Kruszynie, ul. Szkolna 7, 87-853 Kruszyn.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich  https://www.rpo.gov.pl/pl

Architektura

Żłobek „Kruszynka”, ul. Szkolna 7, 87-853 Kruszyn.

Żłobek „Kruszynka” mieści się przy  ul. Szkolnej 7, 87-853 Kruszyn. Żłobek zlokalizowany jest w rozbudowanym, jednokondygnacyjnym budynku przedszkola. Placówka posiada odrębne wejście niezależnie od istniejącego obok przedszkola. Żłobek przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wejście z poziomu terenu i wydzielonego ogólnodostępnego pomieszczenia sanitarno – higienicznego NPS wyposażonego w specjalistyczną armaturę sanitarną. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Teren Żłobka jest ogrodzony. Przed budynkiem znajduje się parking dla rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka oraz przedszkola z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych .W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Placówka nie dysponuje informacją głosową naprowadzającą dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, a także tłumaczem języka migowego na miejscu i online. W budynku nie ma windy oraz brak jest pochylni i platform. Brak pętli indukcyjnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.Metryczka dokumentu
Data wytworzenia dokumentu:2023-03-27 00:00:00
Data publikacji dokumentu:2023-03-27 18:27:04
Data ostatniej aktualizacji dokumentu:2024-03-31 16:00:43
Podmiot udostępniający:Żłobek Kruszynka
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu / Wytworzył:Dyrektor Żłobka Kruszynka w Kruszynie
Opublikował w BIP:Katarzyna Nowacka
Liczba wyświetleń: 86

Historia zmian
DataOsobaZmiana
2023-03-28 08:16:30Katarzyna NowackaZmiana treści
2024-02-20 12:24:53Katarzyna NowackaZmiana treści
2024-03-31 13:38:14 Zmiana treści
2024-03-31 13:40:33 Zmiana treści
2024-03-31 14:00:43 Zmiana treści